Artikel

Erfordia Latina (Februar 2018)

Lateinmagazin

140. Sendung ERFORDIA LATINA, vom 28. Februar 2018: Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße/Erfurt (zus. auf Altgriechisch)


> Download

Το '''Μνημείον και εκπαιδευτικός χώρος της Οδού Ανδρέου''' (Γερμανιστί: ''Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße'') εν τη Ερφούρτη (πρωτεύουσα της Θουριγγίας εν τη Γερμανία) ευρίσκεται εν πρώην δεσμωτηρίω της μυστικής αστυνομίας Stasi της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας. Τα απάντα μεν αφιερωμένα εστίν μεν εις τους πρώην πολιτικούς δεσμώτας ως δε εις τους πολίτας οι εκεί πρώτοι τω έτει 1989 κατείχον περιφερειακήν διοίκησιν της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας. Τη μονίμη έκθεσει του τίτλου ''Φυλακή - τυραννίς - επανάστασις. Η Θουριγγία απο του 1949 ως το 1989'' και άλλαίς τισί πολιτιστικαίς εκδηλώσεσι προσφέρονται βαθείς ιστορικαί γνώσεις εις όλους επισκεπτουμένους. == Προϊστορία του τόπου == Andreasstraße εν τη Ερφούρτη τοις πλείστοις συνώνυμον ήν μετά της σκλερής μυστικής αστυνομίας ''Stasi'' προϊούσης της εποχής της ΓΛΔ, εν ω εκεί ην η έδρα της περιφερειακής διοικήσεως του Υπουργείου Δημόσιας Ασφαλείας και κέντρον κρατήσεως. Προ του, όμως, αιώνας πολλούς εις το έδαφος εις τους πρόποδας του Λόφου του Αγίου Πέτρου γειτονίαι και των τεχνιτών και των εμπόρων ήσαν. Εν τω πρόσθεν μέρει της πλατείας της μητροπόλεως υπήρχον πολλά θαυμάσια αστικά οικοδομήματα. Αλλά αύτη η περιοχή κατεστράφη όταν μηχαναί επήχθησαν τη Ερφούρτη τη 6 Νοεμβρίου 1813 κατά τους πολέμους της απελευθερώσεως. Από τότε η πλατεία του Καθεδρικού ναού έχει αήθεως μεγάλην έκτασιν. Προς βορέαν αυτής εκτίσθη τω έτει 1823 ο παράδεισος "Louisental". Ηφανίσθη τη κατασκευή του πρωτοδικείου της Πρωσίας και του συναφούς κέντρου κράτησεως. == Κέντρο κράτησεως της μυστικής αστυνομίας== Πέντε πολιτικά συστήματα - η Αυτοκρατορία, η Δημοκρατία της Βαϊμάρης, η λεγουμένη Τρίτη Αρχή των εθνικοσοσιαλιστών, η Σοβιετική Ζώνη, η Ανατολική Γερμανία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας - όλοι το σημερινόν μνημείον χρήσιμον εποίουν ως προφυλατικόν δεσμωτήριον. Μετά της διαλύσεως των κρατιδίων της ΓΛΔ τω έτει 1952, εν τη πρώην Θουριγγία αι περιφέρειαι Erfurt, Gera και Suhl έγενοντο. Εκ τούτου, το ημέτερον δικαστήριον το περιφερειακόν δικαστήριον ην. Το ιδίω χρόνω η μυστική αστυνομία ήλθε εις την εαυτής περιφερειακήν διοίκησιν εις την Οδόν Ανδρέου. Ούτως το Υπουργείον Εσωτερικών ή η Λαϊκή Αστυνομία και η μυστική αστυνομία κοινώς οικοδεσπόται ενός δεσμωτηρίου ήσαν. Το υπόγειον και το ισόγειον υπέρ της αστυνομίας ην, ένω η μυστικοί αστυνόμοι εν τω πρώτω και τω δευτέρω οικήμασι ήρχουντο. Περισσότεροι η πεντε χιλιάδες ανθρώπων εφυλακίσθησαν ενταύθα διά πολιτικάς αιτίας μέχρις του τέλους της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας. == Μνημείον και εκπαιδευτικός τόπος== Μετά το κλεισθήναι το κέντρον κρατήσεως τω έτει 2002 ανεώχθη αναμνηστικόν και εκπαιδευτικόν κέντρον υπό του Ιδρύματος Ettersberg της Βαϊμάρης εν τω Δεκεμβρίω του έτους 2012. Το μνημείον ου μόνον ασχολείται τω ζητήματι της πολιτικης προφυλακίσεως. Αποδείκνυσι όλην την καταπίεσιν και την αντίστασιν εν τη Θουριγγία προϊούσης της εποχής της ΓΛΔ. Ως μείγμα μνημείου και μουσείου της νυν ιστορίας προίσταται η μόνιμη έκθεσις "Κράτησις - Τυραννίς - Επανάστασις". Μετά άλλων προσφορών και εκδηλώσεων δίδωσι ευρύτεραν ιστορικήν περιβολήν. Αναλαμβάνει το γεγονός ότι τη 4 Δεκεμβρίου 1989 εν τη Ερφούρτη καταλαμβάνεται πρώτον εν τη λεγουμένη ειρηνική επανάστασει έδρα της μυστικής αστυνομίας Stasi. Ούτως και ο τελευταίος κομμουνιστικός προμαχέων απηλλάχθη. Η ξενάγησις εν τη μονίμη έκθεσει άρχεται από του προσεκτικώς ανακαινισμένου δεσμωτηρίου εν τω δευτέρω πατώματι. Βασίζεται εις επιλεγομένα θέματα περί της καθημερινής ζωής εν τη κομμουνιστκή Ανατολική Γερμανία, περί της παρακολουθήσεως αλλά και περί παραδειγμάτων της αδιαλλαξίας και της αντιπολιτεύσεως. Τέλος εν τω ισογείω μανθάνεις περί του στίγματος, ω οι άνθρωποι νικώσιν την τυραννίδα. Παρά πολλαίς βραχείας ταινίαις η μονίμη έκθεσις περιλαμβάνει και ιστορίας βασισμένας εις πραγματικάς εμπειρίας κατά τον τρόπον των γραφικών μυθιστορημάτων. Από του 2012, ο ιστορικός Jochen Voit είναι ηγέτης του μνημονικού και εκπαιδευτικού κέντρου. Οι εταίροι της συνεργασίας εισίν ένιαι εταιρίαι των μαρτύρων (π.χ. "Freiheit", "VOS" και "Gesellschaft für Zeitgeschichte") και πρωτοβουλίαι της διαφωτήσεως ιστορικών πραγμάτων (π.χ. Thüringer Archiv für Zeitgeschichte "Matthias Domaschk", Unsere Geschichte – Das Gedächtnis der Nation e.V.). Το κέντρον της Οδού Ανδρέου μέλος εστιν της Ενώσεως Μουσείων της Θουριγγίας. == Κύβος της ειρηνικής επαναστάσεως == Το πρώην δεσμωτήριον αντικατοπτρίζεται εις εικόνας της Ειρηνικής Επαναστάσεως εν τω κύβω του μνημείου και του εκπαιδευτικού χώρου της Ερφούρτης. Το του κέντρου σύμβολόν εστιν υαλοποιά πτέρυξ τις του οικοδομήματος μετά εικόνος 40 μετρών του καλλιτεχνίτου Simon Schwartz. Αι πηγαί εισίν πολλά φωτογραφήματα του φθινοπώρου 1989. Εντός ευρίσκεται μεγάλη και πρακτική διοργανωτική στοά.
_________________________________

139. Sendung ERFORDIA LATINA, vom 21. Februar 2018: Interview mit einer Schülerin aus der 7. Klasse des Edith-Stein-Gymnasiums über das Fach Latein


> Download
_________________________________

138. Sendung ERFORDIA LATINA, vom 14. Februar 2018: Jugendstil | Rückblick auf Ausstellung über Jugendstil im Schloßmuseum Arnstadt (Mai-Oktober 2017)


> Download
_________________________________

137. Sendung ERFORDIA LATINA, vom 7. Februar 2018: Ulrike Rüpke (Erfurt) über die Besonderheit des Griechischunterrichts


> DownloadZum Nachhören aller Sendungen bitte hier klicken.
artikel/erfordia latina.jpg

01.03.2018

Kommentare

Zu diesem Artikel sind keine Kommentare vorhanden.